COVID-19

Zmiana zasad funkcjonowania szkół - strefa czerwona.

 

W związku ze zmianami funkcjonowania szkół obowiązującymi od 19 października 2020 r. i objęciem Powiatu Świdnickiego strefą czerwoną informujemy, że od 19 października 2020 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym.

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r., (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przesyłamy Państwu zasady organizacji zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe zasady zdalnego nauczania w II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku:


1. Od 19 października 2020 roku do odwołania rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia, poprzez podejmowanie przez ucznia samodzielnie aktywności określonych przez nauczyciela.

3. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Google Classroom.

4. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

5. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym planem lekcji dla poszczególnych oddziałów on-line, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
a) Każda lekcja rozpoczyna się punktualnie, zgodnie z dzwonkami obowiązującymi w szkole, zgodnie z planem lekcji.
b) Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 30minut; pozostałe 15 minut nauczyciel przeznacza na przesłanie materiałów dla uczniów i ew. konsultacje z uczniami.
c) Jeżeli lekcje z jednego przedmiotu połączone są w dwugodzinne bloki, lekcja trwa bez przerwy dwa razy po 30 min., po czym następuje czas opisany w punkcie b).
d) W czasie lekcji on-line uczeń zobowiązany jest przebywać w domu albo w miejscu wskazanym przez rodzica/opiekuna prawnego.
e) Uczeń uczestniczy w lekcji indywidualnie, bez udziału osób trzecich.
f) Uczeń loguje się na platformie do nauczania zdalnego posługując się mailem wygenerowanym przez szkołę, zawierającym zapis składający się z jego imienia i nazwiska; osoby, logujące się z innego adresu mailowego, których nie można zidentyfikować nie będą wpuszczane na zajęcia.
g) Uczniowie podczas lekcji zobowiązani są do korzystania z mikrofonów oraz kamerek, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.
h) W przypadku braku odpowiedniego sprzętu rodzic/opiekun prawny powinien skontaktować się z wychowawcą w celu rozwiązania problemu.
i) Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować i upubliczniać. Złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
j) Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się w dzienniku elektronicznym; podczas zajęć on – line sprawdzana jest obecność uczniów i wpisywana jest zgodnie ze stanem faktycznym.

6. W uzasadnionych przypadkach (trudności techniczne, niemożność połączenia się on-line itd.), za obopólną zgodą uczniów i nauczyciela, po poinformowaniu dyrektora szkoły, zajęcia mogą być przeniesione na inny dzień i/lub na inną godzinę.

7. Nauczyciel może zadać uczniom pracę do samodzielnego wykonania w domu.

8. Nauczyciel ustala uczniom czas na ew. odesłanie wykonanego zadania, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne, posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych. Prace mogą podlegać weryfikacji i ocenie. Przekazanie zadań przez nauczyciela powinno odbywać się podczas zajęć, w dniu, w którym odbywają się zajęcia, zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

9. Czas na wykonanie zadania wyznacza nauczyciel, jednak nie wcześniej niż do kolejnej lekcji zaplanowanej w tygodniowym rozkładzie zajęć.

10. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny być prowadzone w takiej formie, aby zachęcić uczniów do aktywności fizycznej, którą można wykonać w domu lub jako zajęcia profilaktycznie w zakresie zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia, zasad bezpiecznego korzystania z komputera.

11. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje lekcje on-line, spotkania wirtualne z klasą na ustalonej platformie, przekazuje zadania do wykonania lub może kontaktować się z uczniami w ramach konsultacji poprzez ustaloną platformę.

12. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny oraz w ramach ustalonego harmonogramu konsultacji dla rodziców. Konsultacje mogą odbywać się on – line, poprzez platformę komunikacyjną, obowiązującą w szkole.
a) Rodzic/opiekun prawny, zgłasza do nauczyciela uczącego, poprzez dziennik elektroniczny potrzebę rozmowy, a następnie nauczyciel wysyła rodzicom/opiekunom prawnym link do spotkania na platformie komunikacyjnej.
b) Na konsultacje rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zalogować się z własnego konta mailowego.
c) Konsultacje i zebrania z rodzicami powinny odbywać się przy włączonej kamerce i mikrofonie.


13. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy bezpośrednio oraz za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą konsultacje i wsparcie indywidualne. Szczegółowy harmonogram pracy wraz z możliwymi formami kontaktu dostępny jest na stronie szkoły. Konsultacje on – line odbywają się analogicznie jak z nauczycielami (punkt 12).

14. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustala indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną wcześniej liczbą godzin podczas nauczania tradycyjnego.

15. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy bezpośrednio oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to:
1) udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej,
2) publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania.

16. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do :
1) odpowiedzi ustnych, aktywności uczniów w czasie zajęć on-line,
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line,
4) wykonanych w czasie zajęć zadań zleconych przez nauczyciela i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.

17. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:
1) odpowiedzi ustne uczniów, aktywność uczniów w czasie zajęć on-line,
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line,
4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną,
5) sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych samodzielnie pisanych przez uczniów podczas zajęć on – line.

18. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły.

19. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

20. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji.

21. Uczniowie otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line.


Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020 / 2021:

 

Harmonogram konsultacji dla Rodziców 2020_2021

Harmonogram pracy biblioteki 2020_2021

Harmonogram pracy specjalistów 2020_2021 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych