Rekrutacja

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych

II Licem Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 • Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowy. Nabór Szkoły ponadpodstawowe Lubelszczyzna

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do II Licem Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku.

 

Szczegółowe przepisy dotyczące procedur rekrutacyjnych zostały określone w:

 - Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) 

- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placóweki centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)

- Zarządzeniu nr 7/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego.

 

§ 1.


W roku szkolnym 2021/22 II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku prowadzi nabór do 4 oddziałów klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty, oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737), w tym:

1) za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, według natępujacego przelicznika:

 • wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego – mnoży się przez 0,35

 2. matematyki – mnoży się przez 0,35

 3. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

2) z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

 • KLASA MATEMATYCZNA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. fizyka albo geografia albo informatyka (wyższa ocena)

Przedmioty rozszerzone: *matematyka; **drugie rozszerzenie do wyboru: fizyka / geografia / informatyka / język angielski

Nauczane języki obce: ***język angielski; ****drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język hiszpański / język francuski

 

 • KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. biologia albo chemia (wyższa ocena)                                                       

Przedmioty rozszerzone: *biologia; **drugie rozszerzenie do wyboru: chemia / język angielski   

Nauczane języki obce: ***język angielski; ****drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język hiszpański / język francuski

 

 • KLASA GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. geografia albo WOS (wyższa ocena)                                                         

Przedmioty rozszerzone: *geografia; ***drugie rozszerzenie do wyboru:język angielski / język polski / WOS 

Nauczane języki obce: ***język angielski; ****drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język hiszpański / język francuski

 

 • KLASA DZIENNIKARSKO-PRAWNICZA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. historia albo WOS (wyższa ocena)                                                             

Przedmioty rozszerzone: *język polski; **drugie rozszerzenie do wyboru: język angielski / historia / WOS   

Nauczane języki obce: ***język angielski; ****drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język hiszpański / język francuski


3) za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.b) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejemo zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

* W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w tym na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

 

§ 2.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe).

 

§ 3.

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W przypadku równej minimalnej sumy punktów pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają kandydaci w uporządkowaniu hierarchicznym:


a) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
b) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,
e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych,
f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,


§ 4.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 będzie określony w Zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 


* wszyscy uczniowie w danym oddziale realizują wskazane rozszerzenie.     ** wymagana minimalna liczba 8 osób do utworzenia grupy drugiego rozszerzenia.     *** wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, język angielski nauczany jest międzyoddziałowo zgodnie z poziomem zaawansowania.    **** języki obce nauczane międzyoddziałowo zgodnie z poziomem zaawansowania; wymagana minimalna liczba 8 osób do utworzenia grupy drugiego języka obcego.                                                                 

 


 
 
Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych