Konkursy

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH SPECJALNIE DLA WAS PRZEZ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W ŚWIDNIKU

  

Wojewódzki Konkurs Recytatorski  Poezji Krzysztofa Kamila Babczyńskiego

I Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Babczyńskiego odbył się 11 kwietnia 1997 roku. Inicjatorkami tej uroczystości były p. Wiesława Lisek  - nauczycielka języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz  - p. Agnieszka Żembrowska. Celem konkursu było spopularyzowanie poezji przyszłego patrona szkoły przede wszystkim w środowisku lokalnym i szkolnym.

Początkowo popisom recytatorskim towarzyszył również Festiwal Pieśni i Piosenek Powstania Warszawskiego, w miarę upływu czasu zastąpiony Warsztatami Piosenki Poetyckiej.

         Do roku 2014 konkurs miał rangę powiatowego i odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego. Od początku brali w nim udział przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a obecnie jego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Do dziś cieszy się on także powodzeniem wśród naszych wychowanków, czyli licealistów i uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej nr 4.

                Duże zainteresowanie wydarzeniem spowodowało, że w 2015 roku organizatorki  zgłosiły konkurs do Lubelskiego Kuratorium Oświaty i otrzymały zgodę na nadanie mu rangi wojewódzkiego. Ówczesny Lubelski Kurator Oświaty objął go honorowym patronatem, tym samym przyczynił się do jego popularności.

         13 kwietnia 2019 r. odbyła się XXIV edycja konkursu. Tradycyjnie o atrakcyjne nagrody w postaci książek, pamiątkowe dyplomy i dekoracje dba pani Agnieszka Żembrowska. Samą organizacją konkursu, prowadzeniem, jury i częścią artystyczną zajmują się klasy humanistyczne pod opieką p. Wiesławy Lisek.

         Uczniowie recytują dwa wiersze lub prozę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jury ocenia  dobór repertuaru i oryginalność interpretacji. W jego skład wchodzą nauczyciele poloniści z różnych  szkół, instruktorzy Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejsko Powiatowej Biblioteki w Świdniku.

         Recytacji poezji patrona towarzyszą również warsztaty wokalne prowadzone przez panią Izabelą Olech–Bąk. Konkurs zawsze kończy się wspólnym śpiewaniem poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ulubionym tekstem jest „Znów wędrujemy”, nieoficjalny hymn konkursu.

Opiekunowie konkursu:  Wiesława Lisek, Agnieszka Żembrowska

 

  

Wojewódzki Konkurs Matematyczny MAG – MAT  czyli MAGIEL MATEMATYCZNY

Pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego MAG – MAT odbyła się w roku szkolnym 2000/2001. Inicjatorkami konkursu były nauczycielki matematyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku: p. Barbara Lis, p. Elżbieta Żuk–Suska, p. Monika Szymaniak i p. Dorota Kutnik. W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów powiatu świdnickiego.
Dzięki honorowemu patronowi Starosty Powiatu Świdnickiego, MAG–MAT uzyskał rangę konkursu powiatowego. W roku szkolnym 2002/2003 patronat nad konkursem objął Przewodniczący Powiatu Świdnickiego Ryszard Borowiec. W 2016 roku organizatorki konkursu p. Monika Szymaniak i p. Katarzyna Wilk – Lemparty zgłosiły konkurs do Lubelskiego Kuratorium Oświaty i otrzymały zgodę na nadanie mu rangi konkursu wojewódzkiego, a ówczesny Lubelski Kurator Oświaty objął go honorowym patronatem.
Konkurs MAG-MAT składa się z dwóch etapów. Adresatami konkursu do 2019 roku byli uczniowie gimnazjów a od 2018 roku jego uczestnikami stali się również uczniowie szkół podstawowych. Etap szkolny odbywa się w szkołach macierzystych uczniów. W etapie tym zostają wyłonieni uczniowie, którzy następnie walczą o tytuł laureata na szczeblu wojewódzkim. Finał konkursu odbywa się zawsze w murach II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku, a jego podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów ma miejsce corocznie podczas Dnia Otwartych Drzwi naszego Liceum.

Opiekunowie konkursu: Monika Szymaniak, Katarzyna Wilk-Lemparty

 

 

  

Powiatowe Konkursy Mistrz Gramatyki Angielskiej i Mistrz Ortografii Angielskiej

Powiatowy Konkurs Mistrz Ortografii Angielskiej - „The Master of English Spelling” organizowany jest od 2002 roku. Początkowo konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, obecnie jego uczestnikami są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu świdnickiego. Pomysłodawczyniami konkursu były nauczycielki języka angielskiego: p. Aldona Ponikowska i p. Jadwiga Kopniak, a od 2009 roku opiekunem konkursu jest p. Dorota Szymańczuk. W 2019 roku odbyła się 17 edycja konkursu.
Nauczyciele szkół podstawowych w drodze eliminacji szkolnych wybierają 6 uczniów, którzy reprezentują szkolę w etapie finałowym. Finał konkursu ma formę dyktanda i składa się z dwóch części. Część pierwsza polega na uzupełnieniu luk w dyktowanym w języku angielskim tekście, w drugiej części uczestnicy zapisują 10 słów dyktowanych litera po literze w języku angielskim. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Mistrza Ortografii Angielskiej.

Powiatowy Konkurs Mistrz Gramatyki Angielskiej - „The Master of English Grammar” organizowany jest od 2007 roku. Początkowo konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych, a obecnie jego uczestnikami są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego. Inicjatorką konkursu była p. Jadwiga Kopniak, która nieustannie pełni rolę jego opiekuna. W 2019 roku odbyła się 12 edycja konkursu.
Nauczyciele poszczególnych szkół w drodze eliminacji szkolnych wybierają swoich reprezentantów. Finał konkursu ma formę testu sprawdzającego znajomość struktur gramatycznych języka angielskiego. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Mistrza Gramatyki Angielskiej.

Oba konkursy mają miejsce każdego roku w marcu lub w kwietniu. Po zakończeniu konkursów jego uczestnicy biorą udział w warsztatach i zabawach językowych mających na celu rozwijanie umiejętności językowych i poznanie naszego liceum i jego oferty edukacyjnej. Wręczenie nagród i dyplomów ma miejsce corocznie podczas Dnia Otwartych Drzwi naszej szkoły.

Opiekunowie konkursu: Jadwiga Kopniak, Dorota Szymańczuk

 

  

Powiatowy Konkurs „Moje Spotkania z Europą”

Pierwszy Powiatowy Konkurs „Moje Spotkania z Europą” odbył się w 2007 roku z inicjatywy p. Renaty Wójcik – nauczycielki języka niemieckiego oraz p. Doroty Szymańczuk nauczycielki języka angielskiego i języka hiszpańskiego.
Celem konkursu jest doskonalenie i popularyzacja wiedzy na temat krajów europejskich, promowanie postawy tolerancji wobec innych krajów i narodów, pobudzanie zainteresowania uczniów kulturą, życiem codziennym i językiem innych narodowości oraz motywowanie do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy o krajach europejskich.
W konkursie początkowo brali udział uczniowie klas gimnazjalnych powiatu świdnickiego, a obecnie uczestnikami konkursu są uczniowie klas siódmych i ósmych ze szkół podstawowych. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy (opisu, opowiadania, rozprawki) w języku polskim lub w języku obcym (angielskim, niemieckim lub hiszpańskim) będącej relacją ze spotkania uczestnika konkursu z kulturą, tradycjami i obyczajami jednego z krajów europejskich. Tematem pracy nie może być opis kraju, lecz podzielenie się przeżyciami, doświadczeniami i refleksją wynikającą ze spotkania się uczestnika konkursu z kulturą jednego z krajów europejskich. W pracy można podzielić się refleksjami nie tylko z bezpośredniej wizyty w kraju europejskim, ale także wrażeniami z lektury „podróży” po Europie, czy innego spotkania z Europą w Polsce.
Konkurs odbywa się każdego roku, a prace ocenione są w dwóch kategoriach: praca w języku polskim oraz praca w języku obcym. Zwycięzcy konkursu odbierają nagrody w czasie Dnia Otwartych Drzwi naszego liceum. Do tej pory odbyło się 14 edycji konkursu.

Opiekunowie konkursu: Dorota Szymańczuk, Monika Dziewa

 

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych