Historia

   

II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku powstało z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen. Władysława Sikorskiego Ryszarda Borowca. Idea utworzenia szkoły narodziła się w październiku 1992 r. Pomysłodawca projektu tak motywował swoją decyzję:

„We wrześniu 1992 r. zostałem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 i już w październiku, analizując sytuację mojej placówki, jej sprawy organizacyjne, a także prognozy demograficzne, wpadłem na pomysł utworzenia liceum. Tym bardziej, że jeszcze we wnioskach Komitetu Obywatelskiego był zapis o konieczności utworzenia w mieście drugiej szkoły ogólnokształcącej. Powołanie jej do życia odpowiadało również aspiracjom powiatowym Świdnika. Były też i względy osobiste. Ponad 20 lat byłem instruktorem harcerskim i pociągała mnie praca ze starszą młodzieżą. Miałem z nimi dobry kontakt i z doświadczenia wiedziałem, ile ciekawych rzeczy można z młodymi ludźmi zrobić”.


Po przekonaniu do idei tworzenia II Liceum Ogólnokształcącego Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz poparcia pomysłu przez Radę Miasta, Kurator Oświaty w Lublinie 17 kwietnia 1993 roku nadał Akt Założycielski Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. W skład Zespołu weszła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Sikorskiego oraz II Liceum Ogólnokształcące.

Połączenie obu szkół w jedną integralną placówkę, z jedną dyrekcją i administracją pozwoliło na obniżenie kosztów funkcjonowania dużego budynku (6 tys. m 2)
i maksymalne wykorzystanie bazy lokalowej. Budynek „czwórki” był przygotowany na przyjęcie 1200 uczniów. W chwili tworzenia Zespołu do Szkoły Podstawowej
nr 4 uczęszczało 780 uczniów, zajęcia lekcyjne kończyły się o godz. 13.00, co było ewenementem wśród przepełnionych świdnickich podstawówek. Utworzenie
w mieście drugiego „ogólniaka” wychodziło również naprzeciw oczekiwaniom świdnickich rodziców, którzy zabiegali o zorganizowanie w mieście drugiej średniej
szkoły licealnej.

Intencją dyrektora Ryszarda Borowca było, aby nowe liceum stało się „szkołą ciepłą i przyjazną, taką, którą wspomina się z sentymentem, a jednocześnie w której traktuje się przyszłość poważnie i stawia wysokie wymagania...” Taką atmosferę szkolną starano się stworzyć już w trakcie pierwszych egzaminów wstępnych.
Odbyły się one 27 i 28 czerwca 1993 r. Kandydaci przystąpili do egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki. Ostatecznie przyjęto 64 osoby, które utworzyły dwie klasy: o profilu ogólnym oraz biologiczno-chemicznym z elementami ekologii. W skład grona pedagogicznego weszli głównie młodzi nauczyciele
z kilkuletnim stażem pracy – pełni zapału i pomysłów, otwarci na inicjatywy uczniów.

W roku szkolnym 1994/95 powstały dwa oddziały: o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym. 29 lutego 1996 r. na Radzie Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego zapadła decyzja o powstaniu w roku szkolnym 1996/97 klasy o profilu matematyczno-informatycznym na bazie autorskiego programu p. Elżbiety Karaniewicz-Pawuły.

Z każdym kolejnym rokiem nauki liceum rozszerzało swą ofertę edukacyjną o nowe profile. Dwie klasy rozrosły się aż do siedmiu oddziałów. W 2005 r. „Baczyński” przyjął w swoje podwoje młodzież chętną do nauki w klasach: A - matematyczno-informatycznej; B1 – biologiczno-chemicznej; B2 – biologiczno-chemicznej;
C – językowej z rozszerzonym językiem niemieckim; D – humanistycznej; E – językowej z rozszerzonym językiem angielskim; F – matematyczno-przyrodniczej.
Zmiany w szkole ewoluowały równolegle ze zmieniającym się w kraju systemem edukacji.

W 1999 r. wkroczyła do oświaty kolejna reforma, która zmieniła całą strukturę ustroju szkolnego. Nastąpił podział szkół na sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum. Taki podział funkcjonuje u nas do chwili obecnej.

Pierwsze lata funkcjonowania szkoły nadały kierunek jej dalszego rozwoju. To one zdecydowały, jakich absolwentów będzie kształcić i wychowywać II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Dlatego bardzo istotnym wydarzeniem w życiu szkolnym był wybór Patrona Szkoły. Do wykonania tego zadania zaangażowali
się i uczniowie, i nauczyciele. W demokratyczny sposób, w drodze referendum przygotowanego przez Samorząd Uczniowski spośród sześciu zaprezentowanych kandydatów wybrano Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jego postać uznano za godną do naśladowania przez kolejne pokolenia Polaków, w obronie których poeta oddał swoje życie. Dla uczczenia jego pamięci co roku jest organizowany „Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” i wycieczka do Warszawy śladami młodego poety.

Rok 1997 obfitował również w inne wydarzenia najwyższej rangi w kalendarium szkolnym. 25 stycznia w sali gimnastycznej wybrzmiały dźwięki poloneza rozpoczynającego pierwszą studniówkę w murach II Liceum Ogólnokształcącego. Kilka miesięcy później 56 abiturientów przystąpiło do matury i otrzymało świadectwo dojrzałości. Matura stała się wielkim przeżyciem nie tylko dla uczniów, ale również egzaminem z czteroletniej pracy grona pedagogicznego. I jedni,
i drudzy udowodnili, że przyjęty kierunek rozwoju liceum był właściwy i przyniósł oczekiwane rezultaty. W czerwcu mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci. Większość z nich podjęła dalszą naukę na wyższych uczelniach w całej Polsce.

29 kwietnia 1997 r.nastąpił jeden z najważniejszych momentów w historii szkoły. W tym dniu Burmistrz Świdnika Krzysztof Michalski w obecności Kuratora Oświaty Zbigniewa Kaznowskiego dokonał Nadania Imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego II Liceum Ogólnokształcącemu i przekazania sztandaru szkoły. Dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi. Na tę szczególną uroczystość przybyło wielu znakomitych gości.

Obchody dnia patrona oraz święta narodowe i religijne to zawsze uroczyste chwile w życiu szkoły. Społeczność szkolna przygotowuje się do nich bardzo starannie
i z radością wita wszystkich gości, w tym swoich starszych kolegów.

Dzień 26 kwietnia 2003 r . – stał się doskonałą okazją do takiego spotkania, odbył się wtedy I Zjazd Absolwentów. Wszyscy przybyli w radosnym nastroju wspominali najciekawsze momenty swojej edukacji w „Baczyńskim”. W podobnej atmosferze obchodzono kolejny, II Zjazd Absolwentów, który odbył się 19 września 2008 r. z okazji 15-lecia powstania II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku.

Kolejna ważna data dla „Baczyńskiego” to rok 2009 i moment podpisania umowy o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS w Lublinie,
a następnie z Instytutem Fizyki UMCS oraz Instytutem Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zacieśnienie więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i licealnym ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia i rozwijaniu zainteresowań uczniów. Dzięki temu programowi nasi uczniowie uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach akademickich oraz w spotkaniach z pracownikami naukowymi.

Poznawanie innych kultur, głównie europejskich i spotkania z rówieśnikami są bardzo ważne dla młodych ludzi. Dzięki podpisanej 8 marca 2013 r. umowie
o wymianie międzynarodowej z Erich-Fried-Gesamtschule
nasi licealiści mają możliwość lepszego poznania tradycji i życia dnia codziennego młodych Niemców.

Przez wszystkie lata funkcjonowania Szkoła ulegała ciągłym przemianom. Zmiany edukacyjne i organizacyjne pociągały za sobą przeobrażenia w sferze infrastruktury szkoły. Systematycznie w budynku jak i wokół niego prowadzone były kompleksowe prace remontowe. Sale lekcyjne i korytarze zyskały nowy, bardziej estetyczny wygląd. Budynek został ocieplony, wymieniono stare podłogi, drzwi i okna, wyremontowano dachy i położono nową elewację zewnętrzną. Pracownie otrzymały nowoczesne wyposażenie.

W 2000 r. powstała szkolna Galeria – magiczne miejsce w szkole, gdzie powstają prace plastyczne uzdolnionych artystycznie uczniów II LO. Spotkania
z naukowcami, podróżnikami, misjonarzami i innymi zaproszonymi w szkolne podwoje gośćmi odbywają się w pięknej, nowoczesnej Auli. Pasje sportowe młodzież może rozwijać dzięki nowemu kompleksowi boisk szkolnych: do piłki plażowej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, skoku w dal, bieżni i piłki nożnej.

W 2013 r. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku świętuje 20-lecie swojego powstania. Szkoła może poszczycić się ugruntowaną, wysoką pozycją w środowisku lokalnym i wśród szkół ponadgimnazjalnych regionu lubelskiego. Dowodem na to są liczne sukcesy naukowe, sportowe
i artystyczne, które towarzyszą naszym uczniom od pierwszych lat nauki w „Baczyńskim”. Na uwagę zasługują doskonałe wyniki maturalne naszych abiturientów
kształtujące się na bardzo wysokim poziomie, zawsze wyższym od wyników ogólnopolskich wojewódzkich i powiatowych. W rankingach osiągnięć edukacyjnych zajmowaliśmy wielokrotnie wysokie lokaty. Za przykład może posłużyć VIII miejsce w II Rankingu Kuriera Lubelskiego o „Złotą Tarczę”województwa lubelskiego w 2003 r.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Rzeczpospolitej i Perspektyw w 2011 r. II Liceum Ogólnokształcące zajęło zaszczytne 35 miejsce w regionie lubelskim. Ranking został przygotowany w oparciu o następujące kryteria: sukcesy w olimpiadach – 30%; matura z przedmiotów obowiązkowych – 30%; matura z przedmiotów dodatkowych – 30%; opinia akademicka – 10%. Na ich podstawie Kapituła Rankingu Perspektyw oceniła bardzo wysoko
efekty naszej działalności.

Na te sukcesy złożyła się wieloletnia praca całej społeczności szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku. Efekt połączenia talentu, pasji, chęci zdobywania wiedzy przez młodzież z zaangażowaniem, życzliwością i otwartością dyrekcji i kadry pedagogicznej, która stara się inspirować i rozwijać zdolności swoich wychowanków.

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych